اورس ( AURES ) فرانسه

 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروش Yuno یونو
 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروش NINÔ نینو
 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروش SANGO سانگو

پارتنر

 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروش Partner SP1030BZ
 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروش Partner SP800BZ
 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروشگاهی Partner SP800
 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروشگاهی Partner SP810

کلاسیک

 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروشگاهی کلاسیک Zonerich POS A / +A
 • صندوق فروشگاهی و گیت فروشگاهی و تجهیزات بارکد و نرم افزار حسابداری
  صندوق فروش Casio SE-C2000 MG